Pirkimo sąlygos
1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – taisyklės) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato pirkėjo ir pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę pirkėjui, įsigyjant prekes el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant el. parduotuvėje taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
  1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
  1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;
  1.3.3. juridiniai asmenys;
  1.3.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje.
2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Užsisakyti prekes el. parduotuvėje pirkėjas gali nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį arba el. pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles, pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo el. parduotuvėje, pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, pirkėjas taip pat sutinka, kad pirkėjo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.


3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su el. parduotuve, pranešdamas pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (pvz., kai uzsakomas užuolaidinis audinys, kuris atkerpamas iš rulono,pagal pirkėjo pageidaujamus,bei nurodomus matmenis; žr. informaciją http://www.infolex.lt/ta/12755:str6.228-10)

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.5. Jeigu pasikeičia pirkėjo pirkimo arba užklausos formoje pateikti duomenys, pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.7. Pirkėjas, naudodamasis el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

3.8 Pirkėjas, atsisakęs siuntos, privalo apmokėti siuntimo išlaidas pardavėjui;

3.9 Įsigyjant kerpamą audinį ir jo atsisakius prekių pristatymo metu, pirkėjas privalo apmokėti siuntimo išlaidas ir apmokėti žalą pardavėjui (t.y apmokėti pilną atkirpto audinio sumą).

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas pirkėjui tinkamai naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei pirkėjas bando pakenkti pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti pirkėjo privatumo teisę ir pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą el. parduotuvės registracijos formoje.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti pirkėjo užsakytas prekes pirkėjo nurodytu adresu.

euo5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.

5.1. El. parduotuvėje pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.
5.2. Prekių kainos el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.3. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
 5.3.1. atsiskaitymas, naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas, pasinaudojant pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo forma, turi būti pasirašęs el. bankininkystės sutartį su vienu iš žemiau nurodytų bankų: SEB bankas; AB „Swedbank“; „DNB Nord“ bankas; ; „Šiaulių bankas“ „Danske“ bankas; „Nordea“ bankas; . Pinigus pirkėjas perveda į el. parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.
  5.3.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.

5.4. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti tikslus prekių pristatymo terminas.

6. Prekių kokybės, garantijos.


6.1. Kiekvienos el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

6.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

6.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose.

6.4. Pardavėjui tam tikroms prekių rūšims, nesuteikus kokybės garantijos, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

6.5 Audinių atspalviai nuo pateiktų nuotraukose gali nežymiai skirtis.

7. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

7.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų pirkimo arba užklausos formoje, pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
7.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia el. parduotuve.
7.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog pirkėjas, neatsižvelgdamas į pardavėjo rekomendacijas ir pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
7.4. Jei pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
8. Rinkodara ir informacija.

8.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
8.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
8.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia pirkėjo pirkimo arba užklausos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
8.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia pardavėjo el. parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
8.5. Pardavėjas neatsako, jei pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
9. Baigiamosios nuostatos.

9.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
9.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka. 
Susisiekite su mumis bet kuriuo patogiu būdu:Soc. tinklai: Facebook | Instagram | Youtube
Made on
Tilda